4,2

19 beoordelingen
vuilnisbelt met aluminium
vuilnisbelt met oud staal
vuilnisbelt met oud papier
vuilnisbelt met oud karton

Het VIHB examen

De cursus VIHB leidt u op voor het verplichte examen dat u kunt afleggen bij de divisie CCV van het CBR. Dit is een door het ministerie van VROM aangewezen en erkend examenbureau. Het examen wordt centraal afgenomen via computerexaminering en bestaat uit 30 meerkeuzevragen (24 vragen goed = geslaagd). Voor de beantwoording van de vragen krijgt u één uur de tijd.
 

Voor informatie over het aanmelden voor het examen VIHB, klik hier

De cursus bestaat uit een achttal hoofdstukken met als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Wij sluiten daarbij aan bij de eindtermen die door het CCV zijn vastgesteld voor het examen vakdiploma afvalstoffen. Er zijn géén vrijstellingsmogelijkheden op grond van eerder behaalde diploma's in de afvalstoffenbranche.

Voor meer informatie met betrekking tot de exameneisen en het examen, klik hier


De examenkosten bedragen € 140.95 (prijs CCV 2023)